Udostępnianie dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Częstochowie

Dokumentacja medyczna jest własnością SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w siedzibie Szpitala lub poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii.

Pacjent otrzyma kopię dokumentacji medycznej na swój pisemny wniosek. Dokumentację tą Szpital może udostępnić również przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

Wniosek można złożyć:

- w Punkcie Dokumentacji Medycznej (budynek D, parter - obok Rejestracji) w godz. 900- 1300 od poniedziałku do piątku,

- drogą e-mailową  na adres: dokumentacja@szpitalparkitka.com.pl,

- listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa.

Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych od dnia jego złożenia.

Pacjent ponosi koszty sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na podstawie  aktualnie  obowiązującego Cennika Usług Medycznych i Niemedycznych.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej w Punkcie Dokumentacji Medycznej. Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/ 367-32-94.

Do pobrania: