Rejestracja elektroniczna wymaga podania:

1. Danych osobowych:

 • nazwiska
 • imienia
 • nr PESEL (a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).

2. Danych kontaktowych:

 • adresu zamieszkania (nazwy miejscowości, kodu pocztowego, nazwy ulicy, nr domu/nr mieszkania)
 • nr telefonu*                  
 • e-mail*.  

*w celu przekazania informacji zwrotnej o dokonanej rejestracji.    

3. Nazwy poradni, do której jest skierowanie wraz z podaniem nazwiska lekarza, który  skierowanie wystawił.     

4. Informacji czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia.

W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej poradni, Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się zgłosić do rejestracji celem dokonania formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu.

Skierowanie:

jest dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opieki nad przewlekle chorymi.

WAŻNE

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie
14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia
z listy oczekujących.

 • Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.
 • Pacjent, który nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących,
  a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
 • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyż­szej, przez którą powszechnie rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.
 • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocz­nie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.
 • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących
  u jednego świadczeniodawcy.  Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Skierowanie wystawia:

 • na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową - lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania;
 • na badania diagnostyczne kosztochłonne, np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa - lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);
 • na leczenie szpitalne - każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne do momentu istnienia przesłanek wskazujących na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych i zachowuje swoją ważność do czasu ich realizacji, tj.: np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątki stanowią:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
 • skierowanie do poradni rehabilitacji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia);
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

W 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  Wymóg dotyczy osób, które w tym roku rejestrują się do poradni dermatologicznej i okulistycznej.  Osobom, które wpisały się na listę oczekujących
w roku ubiegłym i mają wyznaczony termin wizyty na rok 2015, świadczenia zostaną udzielone bez skierowania. Wymóg posiadania skierowania nie dotyczy również osób będących już
w planie leczenia i oczekujących na kolejną wyznaczoną wizytę.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika
 • onkologa
 • psychiatry
 • wenerologa
 • dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające
z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,

uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykoweg

źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia