Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Oś priorytetowa XI REACT-EU
Działanie 11.3. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

W dniu 30.09.2022 r. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie zasobów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do sprostania wyzwaniom epidemiologicznym i skutkom pandemii”.


Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0032/22-00/18/751
Projektu nr POIS.11.03.00-00-0032/22


CELEM projektu jest dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do efektywnego reagowania na sytuacje kryzysowe i leczenia w warunkach kryzysowych. W ramach projektu zaplanowano modernizację i doposażenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz modernizację i doposażenie Zakładu Mikrobiologii Klinicznej (Laboratorium).


EFEKTAMI realizacji projektu będą: gotowość do udzielania świadczeń medycznych w sytuacji pandemii poprzez zapewnienie właściwego zaplecza infrastrukturalnego, zdolność do reagowania w sytuacjach kryzysowych, wzrost bezpieczeństwa personelu medycznego udzielającego świadczeń pacjentom z COVID-19 oraz pacjentów, wzrost bezpieczeństwa personelu laboratoryjnego, zmniejszenie umieralności pacjentów z COVID-19, zmniejszenie liczby pacjentów z trudnym przebiegiem zakażenia, wymagającym intensywnej terapii, poprawa stanu zdrowia populacji regionu/województwa.

 
Wartość projektu:                                                          8.976.127,85 zł.
Wartość wydatków kwalifikowalnych:                         8.000.000,00 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 8.000.000,00 zł.,
Według założeń harmonogramu projektu, inwestycja zakończy się w IV kwartale 2023 r.

--------------------------------------------------------

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

…..

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.  Poradnik został przygotowany w oparciu o doświadczenia z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tak aby pomóc jednostkom zaangażowanym w wydatkowanie środków publicznych w rozpoznawaniu nadużyć finansowych. Głównym celem Poradnika jest: wskazanie łatwych do zastosowania narzędzi ułatwiających zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych (np. mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości i nadużyć), możliwość rozpoznania ryzyka nadużyć finansowych oraz wybór możliwych działań zaradczych, zwiększenie świadomości ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Podręcznik kierowany jest przede wszystkim do beneficjentów POIiŚ, ale może on również znaleźć zastosowanie w innych obszarach. Informacje w nim zawarte mogą być ważne zarówno dla jednostek administracji, jak i zamawiających oraz instytucji zaangażowanych w wydatkowanie środków publicznych.

Link do dokumentu:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Wspólnie z Instytucją Pośredniczącą zapraszamy na stronę internetową poświęconą tej tematyce:

http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-873-zglaszanie_naduzyc.html

Zamieszczamy poniżej także dokument pn. „Raport z ankiety na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE” opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wydział Nieprawidłowości.


 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

 

Zaczynamy realizację kolejnego projektu w ramach działań mających na celu zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19.
W dniu 04.02.2021 r. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 - zakup sprzętu medycznego i urządzeń do dezynfekcji oraz wyposażenia obiektowego i budowlanego”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0197/21-00/18/2021/3
Projektu nr POIS.09.02.00-00-0197/21

 

CELEM projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Przedsięwzięcie w każdym z zadań i przypisanych działań ma na celu dostosowanie zasobów infrastrukturalnych oraz wyrobów zużywalnych do poziomu pozwalającego na skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wsparcie będzie udzielone oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym szpitala, udzielającym świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dedykowanych chorobom zakaźnym.

Planowanym EFEKTEM projektu jest osiągnięcie adekwatnego do potrzeb pacjentów, wynikających z sytuacji epidemiologicznej, stanu infrastruktury oraz zasobów zużywalnych, pozwalających na efektywne ograniczanie rozprzestrzeniana się COVID-19, przeciwdziałanie rozwojowi pandemii oraz minimalizowanie negatywnych skutków wywołanych ww. chorobą. Osiągniecie ww. stanu będzie możliwe dzięki zakupieniu infrastruktury dedykowanej do diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych, jak również ozdrowieńców, zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym.

Wartość projektu oszacowano na poziomie 8.235.250,00 zł., dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% ww. kwoty, pozostałe wydatki projektu są zaplanowane do realizacji ze środków budżetu państwa w ramach części 46-Zdrowie.
Według założeń harmonogramu projektu, inwestycja zakończy się w II kwartale 2021 r.

 

--------------------------------------------------------

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

…..

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.  Poradnik został przygotowany w oparciu o doświadczenia z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tak aby pomóc jednostkom zaangażowanym w wydatkowanie środków publicznych w rozpoznawaniu nadużyć finansowych. Głównym celem Poradnika jest: wskazanie łatwych do zastosowania narzędzi ułatwiających zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych (np. mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości i nadużyć), możliwość rozpoznania ryzyka nadużyć finansowych oraz wybór możliwych działań zaradczych, zwiększenie świadomości ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Podręcznik kierowany jest przede wszystkim do beneficjentów POIiŚ, ale może on również znaleźć zastosowanie w innych obszarach. Informacje w nim zawarte mogą być ważne zarówno dla jednostek administracji, jak i zamawiających oraz instytucji zaangażowanych w wydatkowanie środków publicznych.

Link do dokumentu:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Wspólnie z Instytucją Pośredniczącą zapraszamy na stronę internetową poświęconą tej tematyce:

http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-873-zglaszanie_naduzyc.html

Zamieszczamy poniżej także dokument pn. „Raport z ankiety na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE” opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wydział Nieprawidłowości.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa IV: „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.1. „Odnawialne źródło energii”

Poddziałanie 4.1.2. „Odnawialne źródła energii – RIT”

 

W dniu 28.01.2021 r. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0167/19-00

CELEM projektu jest uruchomienie instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej – moc instalacji 99,84 kWp.

EFEKTEM projektu będzie zastąpienie energii produkowanej w sposób tradycyjny energią odnawialną. Efektem społecznym takich działań będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery wynikających z produkcji energii ze źródeł tradycyjnych i poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

Wartość projektu:                                                            720 435,10 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych:                           719 205,10 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:   611 324,34 zł.

Okres realizacji projektu: 09.07.2019 r. - 31.12.2021 r.

 

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Projekt ”Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w zakresie Zakład Opiekuńczo- Leczniczy.

Celem projektu jest realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

a/ ze środków europejskich 85,17% wydatków kwalifikowanych Projektu,

b/ ze środków  dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych projektuRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”

Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”

Projekt „e-CareMed – Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. NMP w Częstochowie”

Przedmiotem projektu jest realizacja działań ukierunkowanych na dostarczenie wszystkim odbiorcom końcowym, w tym pacjentom wysokiej jakości e-usług. W ramach zakresu rzeczowego wyodrębnione zostały trzy obszary, skupiające się na:

1) dostosowaniu infrastruktury i oprogramowania celem spełnienia wymogów platformy regionalnej;
2) wymianie danych poprzez serwery komunikacyjne
3) wykorzystaniu danych celem podniesienia jakości świadczonych usług dla pacjenta włącznie z              opcjąskalowania rozwiązania.

Przewidziano następujące zadania:

 • Konieczne prace koncepcyjne i przygotowawcze;
 • Bieżący nadzór merytoryczny i techniczny w toku realizacji;
 • Dostawy sprzętu i oprogramowania oraz prace wdrożeniowe;
 • Obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne.

Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych
w obszarze zdrowia w województwie śląskim (m.in. e-Rejestracja, e-Dokumentacja,
e – Opieka).

Efekt projektu skupia się na głównym odbiorcy – pacjencie. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do elektronicznych danych medycznych w regionie poprzez stworzenie w województwie śląskim ujednoliconego i spójnego systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej.

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

Wartość projektu:                                                          13 368 325,27 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych :                         10 875 662,01 zł.

Wartość dofinansowania ogółem:                                 7 918 484,69 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:   7 918 484,69 zł.

Okres realizacji projektu: 09.07.2019 r. - 30.09.2023 r.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
w wyniku naboru w trybie nadzwyczajnym uzyskał wsparcie na realizację projektu pn.:

„Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 - zakupy, wyposażenie
i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia
do dezynfekcji”

Inwestycja obejmuje zarówno zakup sprzętu, wyposażenia medycznego i niemedycznego, niezbędnego do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, jak również modernizację infrastruktury w celu przystosowania jej do przyjmowania i opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub chorujących na COVID-19. Inwestycja będzie realizowana w następujących lokalizacjach:

1)      ul. Bialska 104/118 w Częstochowie,

2)      ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7 w Częstochowie.

Projekt planowany jest do realizacji do końca 2020 roku za kwotę łączną 7 680 696,21 zł. – wydatki całkowite, kwalifikowalne do dofinansowania.

Dofinansowanie ze środków EFRR na poziomie 85%, 10% zapewnia budżet państwa, pozostałe 5% stanowi wkład własny.

Łącznie dofinansowanie projektu wynosi 7 296 661,39 zł.

Głównym celem projektu jest ograniczenie: rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ograniczenie liczby zachorowań na COVID-19, negatywnych skutków zakażenia i uzyskanie najwyższego z możliwych odsetka ozdrowieńców. W związku z tym zaplanowano działania pozwalające na osiągnięcie powyższego efektu, tj. dostosowanie zasobów infrastrukturalnych (sprzętu i pomieszczeń) oraz wyrobów zużywalnych do poziomu pozwalającego na skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Efektem inwestycji ma być gotowość do realizacji świadczeń medycznych w sytuacji pandemii poprzez właściwe zaplecze infrastrukturalne niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków diagnostyki i terapii dla pacjentów i kadry medycznej.

02.03.2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny zakończył realizację projektu pn.

„Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 - zakupy, wyposażenie 
i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia
do dezynfekcji”

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa w kwocie ponad 6,6 mln zł. w ramach inwestycji zakupiono:

1)  Wyposażenie medyczne i niemedyczne niezbędne do przystosowania oddziałów szpitalnych do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19;
2)  Sprzęt medyczny na potrzeby oddziałów szpitalnych dedykowanych pacjentom COVID-19;
3)  Wyposażenie zmodernizowanej sali operacyjnej w obiekcie przy ul. PCK 7;
4)  Wyposażenie utworzonej izolatki obejmującej 3 stanowiska dializacyjne dla pacjentów zakażonych COVID-19;
5) Sprzęt IT umożliwiający realizację teleporad, telekonsultacji, pracę zdalną, prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej - sprzęt komputerowy, serwerowy, sieciowy, drukujący.

W zakresie projektu znalazł się także zakup ambulansu oraz roboty obejmujące modernizację infrastruktury lokalowej, umożliwiające prowadzenie działań medycznych w sposób bezpieczny zarówno dla pacjentów jak i personelu.
Projekt obejmował także zakup sprzętu i środków do dezynfekcji.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”

Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

 

Projekt „Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją
Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi
wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczonych usług z zakresu onkologii poprzez utworzenie, w bezpośrednim sąsiedztwie Traktu Operacyjnego, 3 nowych sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją i doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Poddziałem Chorób Piersi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

W ramach budowy sal operacyjnych utworzone zostaną również odpowiednie śluzy materiałów, pacjentów i personelu wraz z pokojami pomocniczymi oraz centralne pomieszczenie przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych z 3 stanowiskami. Zakres projektu został zdefiniowany w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych i zdiagnozowane potrzeby społeczne. Projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Śląskiego na liście przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

Lokalizacja projektu: przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie,
wewnątrz budynków Szpitala (budynek B i E).

  

Planowane efekty:

 • poprawa warunków leczenia,
 • wzrost bezpieczeństwa i przeżywalności pacjentów (szybka diagnoza i wdrożenie leczenia),
 • spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
 • skrócenie kolejek/ czasu oczekiwania na dane świadczenie medyczne,
 • wzrost wykorzystania łóżek szpitalnych, skrócenie czasu hospitalizacji, poprawa wskaźnika przelotowości,
 • kompleksowość i koordynacja procesu leczenia w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym,
 • wzrost skuteczności, efektywności i ekonomiczności świadczeń,
 • spadek kosztów hospitalizacji/absencji pacjentów,
 • poprawa stanu zdrowia populacji regionu.

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

Wartość projektu:                                                           18 181 729,77 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych:                          18 181 729,77 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 15 454 470,27 zł.

Okres realizacji projektu: 30.05.2017 r. - 31.03.2022 r.


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 

„Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu dzięki działaniom profilaktycznym”

 

Celem projektu jest poprawa warunków i komfortu pracy określonych grup docelowych, tj. lekarze zabiegowi, pielęgniarki i położne, pracownicy administracyjni, inni pracownicy medyczni, pracownicy gospodarczy i obsługi oraz pracownicy kuchni, aby ułatwić im pozostanie w zatrudnieniu.

 

Projektem objęci są pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

 

Projekt składa się z 3 zadań:

1)  Organizacja szkoleń miękkich

2)  Doposażenie miejsc pracy

3)  Zakup środków trwałych

 

Okres realizacji projektu: VIII.2018 – VII.2019

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 120 296,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 952 251,60 PLN


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie”

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0284/18

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a jego celem bezpośrednim jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Osiągnięcie ww. celów jest związane z koniecznością przeprowadzenia inwestycji
w infrastrukturę sprzętową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Lokalizacja projektu: przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, przy ul. Bialskiej 104/118, na działce nr 55/6  w Częstochowie. Doposażenie SOR obejmuje inwestycję realizowaną wewnątrz budynku Szpitala – w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (budynek C).

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację zadań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów, tj. zakup sprzętu medycznego na potrzeby SOR z uwzględnieniem potrzeb pacjentów, w tym dzieci. Przedsięwzięcie stanowi całość spójnych, skoordynowanych i wzajemnie powiązanych działań, niezbędnych dla osiągnięcia założonych celów i rezultatów. W zakresie projektu znajdują się zadania związane z zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

Wartość projektu:                                                               416 185,84 zł.

Wartość wydatków kwalifikowalnych :                            416 185,84 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich :     353 757,96 zł.

Okres kwalifikowania wydatków 01.01.2014 r. – 30.06.2019 r.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Projekt „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0128/16

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a jego celem bezpośrednim poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w zakresie urazów wielonarządowych w stanach nagłych, dzięki modernizacji i doposażeniu infrastruktury Szpitala. Osiągnięcie ww. celów jest związane z koniecznością przeprowadzenia inwestycji w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, która pozwoli na osiągnięcie przez ww. podmiot pełnej funkcjonalności centrum urazowego dla dorosłych.

 

Lokalizacja projektu: przedsięwzięcie będzie realizowane w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, przy ul. Bialskiej 104/118, na działkach nr 55/4, 55/5, 55/6, 56/3, 56/4, 66 obręb 37 w Częstochowie. Prace budowlano-remontowe na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, jak również zadanie związane z doposażeniem ww. oddziałów będą realizowane wewnątrz budynków Szpitala. Lądowisko zostanie zlokalizowane w odległości 30 m od budynków Szpitala – na terenie szpitalnym.

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację zadań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów, w tym:

 • budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającą m.in. bezkolizyjny dojazd ambulansów do krytego podjazdu SOR;
 • przeprowadzenie prac budowlanych w obszarach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyń;
 • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby ww oddziałów.

Przedsięwzięcie stanowi całość spójnych, skoordynowanych i wzajemnie powiązanych działań, niezbędnych dla osiągnięcia założonych celów i rezultatów.

Efekty realizacji projektu

Produktem w ramach niniejszego przedsięwzięcia będzie dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie do pełnienia funkcji centrum urazowego. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację inwestycji obejmującej:

 • budowę nowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych,
 • prace budowlane i modernizacyjne na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyń,
 • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego.

Ww. działania w bezpośredni sposób przyczynią się do zapewnienia pacjentom znajdującym się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego wskutek ciężkich urazów wielonarządowych świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej na najwyższym poziomie, w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz standardy światowe i europejskie.

 

 

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

Dokładny adres realizacji projektu

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

Miasto Częstochowa, powiat częstochowski, województwo śląskie

 

Wartość inwestycji: 11 923 076,32 zł., w tym: 


Wartość wydatków kawlifikowalnych                          10 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich        8 500 000,00 zł.

Wartość środków Województwa Śląskiego                    1 941 521,00 zł.

Wkład własny Beneficjenta                                            1 481 555,32 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków 01.01.2014 r. – 31.01.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

AKTUALNOŚCI


Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

 

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 7 110 276,14 zł

 

Wartość dofinansowania: 5 291 322,25 zł

 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Rzeczowa realizacja projektu obejmuje zakup sprzętu IT, zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzania zarówno w części medycznej jak i administracyjnej Szpitala (back-office), szkolenie 503 pracowników szpitala (w ramach cross-financingu)
oraz uruchomienie modułu e-pacjent (front-office).

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu i zachowanie jego trwałości jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego
w Częstochowie”

 

 

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

 

Wartość projektu: 2 152 039,33 zł

 

Wartość dofinansowania: 1 142 087,27 zł

 

Przedmiotem projektu jest zakup 86 szt. niezbędnych urządzeń medycznych
tj: Kardiomonitory, Komora Laminarna , Spektralny Optyczny Koherentny Tomograf itp. Podstawowym oczekiwaniem beneficjenta względem realizowanego projektu jest jego trwałość i bezpieczne użytkowanie. Urządzenia stanowiące przedmiot projektu są nowoczesne i pozwalają na wykonywanie wysokojakościowych badań diagnostycznych oraz pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Oddziałów. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

 


Zgodnie z uchwałą nr III/43/15/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 21 października 2009 r. z dniem 1 marca 2010 r. nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Zakup aparatu UKG z Dopplerem kolorowym dla Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia Szpitala Chorób Wewnętrznych- Hutniczy w Częstochowie przy Al. Pokoju 44”

 

 

Beneficjent:

Szpital Chorób Wewnętrznych- Hutniczy

Al. Niepodległości32,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 460 230,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 390 991,49 zł

 

 

Przedmiotem projektu jest zakup echokardiografu-aparatu UKG z Dopplerem kolorowym dla Pracowni Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia ma zapewnić zintensyfikowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej. Echokardiografia to nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków, od struktur serca i dużych naczyń, co pozwala na dokładną ocenę serca konieczną w ustalaniu rozpoznania schorzeń serca, jak: wad serca, kardiomiopatii, chorób osierdzia i wsierdzia, chorób nowotworowych serca, chorób aorty i naczyń obwodowych. Jest konieczna w ocenie serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi oraz w monitorowaniu funkcji serca podczas leczenia.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

 


Zgodnie z uchwałą nr IV/46/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 13 stycznia 2014 r. z dniem 1 czerwca 2014 r. nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych - "Hutniczy" w Częstochowie.

Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

 

Projekt „Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim
jest Województwo Śląskie”

 

Beneficjent:

Województwo Śląskie

 

Beneficjent pośredni:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ul. Bialska 104/118,   42-200 Częstochowa

 

Wartość projektu: 8 506 833,39 zł

 

Wartość dofinansowania: 7 227 918,38 zł

 

Wartość sprzętu medycznego: 1 867 058,77 zł

 

Celem projektu jest zakup 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka
tj. sprzętu zabezpieczającego podstawowe funkcje życiowe noworodka i monitorowanie tych funkcji. Inkubatory służyć będą noworodkom urodzonym przedwcześnie z niską masą urodzeniową. Sprzęt ten wyposażony jest w zaawansowany system monitorowania parametrów środowiska, w którym przebywa noworodek. Sprzęt będzie zamontowany na oddziałach intensywnej terapii noworodka i neonatologicznych 5 szpitali, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim

 

W ramach projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie otrzymał 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka. Stanowiska te są użytkowane w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.