Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu
ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych,
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1. ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. 
 2. udostępnianie:
  a) w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),
  c) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  d) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.
 3. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 1. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 2. jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, poniesione będą koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku należy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek,
 3. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
 4. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie kreślonej we wniosku, należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Tryb odwoławczy:

 1. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji,
 2. do decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodnie, z którymi organami wyższego stopnia w stosunku do wojewody są właściwi w sprawach ministrowie,
 3. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji,
 4. podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odmawiającego udostępnienia takiej informacji,
 5. w przypadku bezczynności organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Opłaty:

 1. zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny,
 2. jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez urząd dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom,
 3. w sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobrania opłaty, decyzje w tym zakresie podejmują dyrektorzy wydziałów, dokonując stosownej adnotacji wraz z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
 4. o zaistnieniu dodatkowych kosztów i ich wielkości, pracownicy Urzędu informują wnioskodawcę.

Miejsce złożenia wniosku:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

Kancelaria

tel.  34/ 367- 34-36

fax  34/ 365-17-56

e-mail: kancelariawszs@data.pl

pok 3.56 (II piętro, budynek D)

przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

Do pobrania: