Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP realizuje projekt pn. „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego”. Inwestycja, dla której podpisana została w dniu 24.07.2017 r. umowa o dofinansowanie nr  POIS.09.01.00-00-0128/16-00/18/2017/765 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu Województwa śląskiego.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa, a jego celem bezpośrednim poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w zakresie urazów wielonarządowych w stanach nagłych, dzięki modernizacji i doposażeniu infrastruktury Szpitala.

Centrum Urazowe zlokalizowane w Szpitalu jest nową jednostką systemu ratownictwa medycznego, a jego funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla efektywności systemu i zapewnienia zabezpieczenia medycznego w stanach nagłych. W związku z tym zakładanym efektem jest osiągnięcie takiego stanu infrastruktury szpitala – pomieszczeń oraz sprzętu, jak również dysponowanie lądowiskiem położonym w takiej odległości od Szpitala, by transport pacjenta nie wymagał użycia ambulansu, by w sposób efektywny realizowana była ww. funkcja.

W efekcie zapewnione będzie zaplecze medyczne niezbędne do zabezpieczenia przez centrum urazowe populacji minimum jednego miliona osób zamieszkujących obszar pozwalający na dotarcie z miejsca zdarzenia w czasie do 1,5 godziny oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego populacji zamieszkującej obszar oddziaływania podmiotu. Oczekuje się zwiększenia dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów m.in. z urazami wielonarządowymi, będącymi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów hospitalizacji pacjentów w konsekwencji wystąpienia stanów nagłych, m.in. wskutek urazów wielonarządowych, jak również skrócenia czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym wskutek urazów wielonarządowych.

Szacowana wartość projektu opiewa na kwotę blisko 11 mln zł, z czego 10 mln zł stanowią wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 8,5 mln zł, pozostałe wydatki będą ponoszone ze środków Szpitala oraz dotacji Województwa śląskiego.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w listopadzie 2017 roku wyłonił kolejnych Wykonawców zaangażowanych w realizację projektu pn. „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego”.

W wyniku podpisywanych umów, zostanie dostarczona część sprzętu i wyposażenia zaplanowanego do nabycia na potrzeby jednostek pełniących funkcję tworzonego Centrum Urazowego funkcjonującego w Szpitalu. W pierwszej kolejności doposażony zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie, w połączeniu z trwającymi pracami budowlanymi, obejmującymi także modernizację ww. obszarów, pozwoli na realizację celów projektu, tj. zwiększenie efektywności realizacji świadczeń pacjentom w stanie nagłym oraz podniesienie jakości ich udzielania.


Realizacja projektu przyniosła już pierwsze efekty, dzięki którym pacjenci nie tylko zyskali możliwość szybszej i efektywnej opieki medycznej w stanach zagrożenia zdrowotnego, co także ważne – w funkcjonalnych, przestronnych pomieszczeniach, cieszących także wzrok. Nabyta została pierwsza część specjalistycznego wyposażenia Centrum Urazowego.

Zakończone zostały prace w zakresie jednostek organizacyjnych Szpitala wchodzących w skład Centrum Urazowego - Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zaawansowane są obecnie prace w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tym obszarze zakończono prace budowlano-instalacyjne w części Oddziału dedykowanej Najmłodszym Pacjentom, których wita kotek Par-Kitek.

Trwają prace w zakresie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

Zaawansowanie finansowe wynosi obecnie 4 394 011,84 zł, w tym współfinansowanie ze środków EFRR to kwota   3 734 910,06, pozostałe środki pochodzą od organu założycielskiego.


Realizacja projektu zakończona z sukcesem!

Z końcem stycznia br. zakończyła się realizacja rzeczowa i finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego”. Umowę o dofinansowanie ze środków UE, dla ww. projektu podpisano w lipcu 2017 roku i od tego czasu trwała kompleksowa modernizacja wybranych obszarów funkcjonalnych Oddziałów Szpitala, które będą realizowały zadania w ramach Centrum Urazowego. Projekt obejmował także zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia, jak również budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu Województwa śląskiego, jak również ze środków Beneficjenta – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Wszystkie założone cele rzeczowe zostały osiągnięte – nowoczesne, funkcjonalne pomieszczenia oraz wysokiej klasy sprzęt i wyposażenie Oddziałów szpitalnych przyczyni się do zwiększenia efektywności działań medycznych - ratunkowych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, w tym, w szczególności pacjentom urazowym. Dostępność lądowiska pozwalająca na bezpośredni transport pacjenta ze śmigłowca do Szpitala zapewni maksymalne skrócenie czasu podejmowanych czynności medycznych, co jest jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie diagnostyki i terapii w przypadkach nagłych.