Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych to wykorzystywanie, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w rozdziale 2a Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zasady udostępniania informacji publicznych, będących w posiadaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie,
w celu ich ponownego wykorzystania:

Wszystkie podmioty ponownie wykorzystujące informacje publiczne, zawarte w BIP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie,
są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle i czasie pozyskania informacji publicznej
  od Szpitala,
 • udostępniania informacji innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Wojewódzki Szpital Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje, zamieszczone w swoim Biuletynie Informacji Publicznej i wykorzystane w oryginalnej, niezmienionej formie.

Przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
na wniosek następuje w przypadku, gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP, chyba,
  że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną
  na warunkach innych, niż określone dla tej informacji

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski
o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Szpital może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Nakładając opłatę, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Wysokość kwoty będzie uzależniona od: czasochłonności przygotowania informacji, kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji publicznej. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów, poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie
do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, tutejszy organ rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji lub wysokości opłat, w drodze decyzji.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej i wysokości opłat, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z tym, że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej na podst. ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

Do skarg, rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
  z odpowiedzią na skargę.

Do pobrania: